Biblia, tas irr: Ta Swehta Grahmata, jeb Deewa Swehti Wahrdi, kas preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas piedsimschanas no teem swehteem Deewa

ID: 1
Vārds: Hagen von der Wenge
Uzvārds: Graf Lambsdorff
Izdevuma nosaukums: Biblia, tas irr: Ta Swehta Grahmata, jeb Deewa Swehti Wahrdi, kas preeksch un pehz ta Kunga Jesus Kristus swehtas piedsimschanas no teem swehteem Deewa
Izdevējs: driķķehts pie T. Rutta un dehla
Izdošanas vieta: Pēterburga
Izdošanas gads: 1825
Kāds ir Jūsu personiskais stāsts saistībā ar šo grāmatu?: 2013. gada 4. decembrī pirmais Vācijas vēstnieks atjaunotajā Latvijā grāfs Lambsdorfs (Hagen von der Wenge Graf Lambsdorff) vēstniecei Elitai Kuzmai nodeva savas ģimenes dāvinājumu Latvijas Nacionālajai bibliotēkai – divus 19. gadsimta pirmās puses Bībeles izdevumus latviešu valodā.
Datums: 14/08/2013